Descripció:

Amb caràcter previ a la presentació de sol·licitud d’un instrument d’intervenció ambiental és preceptiu sol·licitar l’expedició d’informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si convé, amb les ordenances municipals.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a presentar:

 1. Instància
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si cal
 3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d’aquests, sempre que acredite la dita representació
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que tinguen la representació d’aquesta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Resguard de l’ingrés de la taxa d’actuacions urbanístiques vigent
 6. Plànol d’emplaçament en el qual quede clarament identificada la ubicació concreta on peça instal·lar l’activitat.
 7. Memòria tècnica de l’activitat, descriptiva de les característiques de la mateixa i plànols representatius de l’activitat, havent d’incloure com a mínim plànols de planta i secció.
 8. Necessitat d’ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable.
 9. Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
 10. Per autorització ambiental integrada, pla georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 1. Pagament de la taxa
 2. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació sol·licitada

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – OLIVA (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: