Descripció:

Presentar la comunicació d’activitat innòcua via d’exercici d’activitat, per a l’exercici d’activitats de caràcter comercial, industrial o de servicis que per la seua naturalesa o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties, afectar les normals condicions de salubritat i higiene, o implicar danys o riscos greus a persona o béns.

Com per exemple oficines, petits comerços:

Perfumeria, perruqueria, forn, ultramarins, fruiteries, herbolaris, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, videoclubs, locutoris telefònics sense jocs en xarxa, pensió, residència sense menjador, centres d’ensenyament no reglat, agències de viatges, papereria-llibreria, joieria-rellotgeria, ferreteria, sabateria, funerària, esports, jogueteria, exposició-venda i lloguer de vehicles, clíniques, venda menor de mobles.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física o jurídica que estiga interessada en l’obertura d’un establiment per a l’exercici d’activitats subjectes al règim de comunicació d’activitat innòcua al terme municipal d’Oliva.

Documentació a presentar:

  • Imprés de comunicació d’activitat innòcua.
  • En cas de ser una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui firma la instància.
  • En cas que els sol·licitants estiguen constituïts en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns, subscrivint la instància la totalitat dels comuners o qui ostente la representació d’aquests, sempre que acredite la dita representació.
  • Memòria tècnica, subscrita per tècnic competent, en què es descriga el local, les seues instal·lacions i l’activitat a desenvolupar.
  • Certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l’activitat, d’acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l’emplaçament on es pretén instal·lar.
  • Certificat de tècnic competent en què conste que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que li siga d’aplicació.

Per a locals ubicats en plantes altes:

S’haurà d’aportar, a més, un dels següents documents:

  • Llicència d’obres o de primera utilització de l’edifici, on conste l’ús terciari del local objecte de l’activitat.
  • Llicència de modificació d’ús del local.
  • Certificat expedit per l’administrador o el president de la Comunitat de Propietaris que faça constar l’ús de tots i cada un dels locals de l’edifici, distribuïts per plantes.

En el supòsit de precisar entrada i eixida de vehicles:

A més:

  • Plànol de planta a escala 1:50, realitzat per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial corresponent, que grafie la totalitat del local i ubique l’espai habilitat per a la càrrega i descàrrega, i fite l’ample de l’accés.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

Presentació de la comunicació ambiental prèvia, acompanyada de la documentació indicada.

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – OLIVA (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: