Descripció:

Procediment pel qual el titular o prestador sol·licita la corresponent llicència ambiental per a la implantació d’activitats que per la seua greu afecció al medi ambient, al patrimoni historicoartístic o a la seguretat o salut públiques, la legislació autonòmica subjecte a tal règim.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a presentar:

a) Junt amb la sol·licitud de llicència:

 1. Instància segons model normalitzat de llicència ambiental.
 2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas.
 3. En cas de ser una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui ferm la instància.
 4. En el cas que els sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la comunitat de béns, subscrivint la instància a totalitat dels comuners o qui ostente la representació d’aquests, sempre que acredite la dita representació.
 5. Indicar l’emplaçament exacte del local en què es pretén ubicar l’activitat, especificant la seua referència cadastral.
 6. En el cas que siga necessària la realització d’obres, caldrà ajustar-se a la documentació exigida en els apartats I.3.17 o I.3.19 del present Annex, en funció que les dites obres puguen tramitar-se per mitjà de declaració responsable o requerisquen llicència.
 7. Projecte tècnic d’Activitat en triple versió (o bé 1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic competent, i visat, si és el cas, pel Col·legi Oficial corresponent; i ajustat a
  • Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable.
  • La instrucció 2/83, aprovada per Orde de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983 (DOGV del 19-07-83) o norma que la substituïsca, justificant el compliment de normativa en matèria de qualitat ambiental i protecció contra la contaminació.
  • Normativa sobre instal·lacions en locals (C, REBT, RITE, RSEI, etc.)
  • Normativa en matèria d’accessibilitat
  • Normativa sanitària aplicable i, en especial, justificarà el compliment de la normativa legal, si és el cas, sobre prevenció i control de la legionel·losi, especificant detalladament en la memòria i plans del Projecte l’adopció de les mesures preventives determinades en aquesta normativa (R.D. 865/2003, de 4 de juliol, i Decret del Govern Valencià 173/2000, de 5 de desembre).
  • Estudi Acústic on es justificarà el compliment de la normativa contra la contaminació acústica vigent, conforme a l’article 36 de la llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca; i articles 40 i 41 de la vigent Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.
 8. Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió als efectes del tràmit d’informació pública.
 9. Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o si és el cas, indicació de la data en què es va sol·licitar el mateix.
 10. Document comprensiu de les dades, que a juí del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara la dita confidencialitat.
 11. En el cas que vaja a produir-se entrada i eixida de vehicles, aparcament o càrrega i descàrrega de mercaderies, s’haurà d’indicar en els plans, a fi de sol·licitar, si és el cas, i davant del servici municipal competent, el corresponent gual.
 12. En cas d’existir normativa específica d’aplicació, s’afegirà a l’anterior documentació quants annexos siguen necessaris per a justificar el compliment de la mateixa. Els annexos aniran firmats per tècnic competent i visats, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

b) Per a la sol·licitud de llicència d’obertura:

 1. Instància de sol·licitud de llicència d’obertura
 2. Certificat que acredite la deguda execució del projecte respectiu, conforme a la llicència ambiental concedida, expedit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel corresponent col·legi oficial.
 3. Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d’activitat.
 4. Certificat subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, pel corresponent col·legi oficial, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments efectuats per Laboratoris acreditats o ECMCA, d’acord amb el que disposa l’article 42 de la vigent Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, amb les comprovacions següents:
  • Avaluació del nivell d’aïllament proporcionat pels elements constructius que delimiten l’activitat en relació als locals confrontants i mig exterior, conforme al procediment indicat en l’Annex IV del Decret 266/2004 de la GV.
  • Avaluació dels nivells sonors transmesos als locals confrontants, en especial als usos residencials, produït pel funcionament dels elements mecànics de l’activitat, com ara: climatització (Leq fons i font) , ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d’impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l’Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l’horari de l’activitat.
  • Avaluació del nivell sonor de recepció exterior, produït pel funcionament dels elements mecànics de l’activitat, com ara: climatització (Leq fons i font) , ventilació forçada (Leq fons i font), arrossegament de taules i cadires, obertura i tancament de persianes i altres fonts o sorolls d’impacte que procedisquen, conforme al procediment indicat en l’Annex IV del RD 1367/2007, de forma individual les fonts i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l’horari de l’activitat.
  • En el cas de modificació de la ubicació de les fonts sonores mencionades, descrites i incloses en l’estudi acústic de l’autorització, inclosa l’Ambientació Musical si està emparada per aquella, haurà de presentar un nou pla d’emplaçament i característiques de les fonts.
 5. L’altra documentació especificada, si és el cas, en la Resolució per la qual es va concedir la llicència ambiental.

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – OLIVA (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: