Descripció:

Expedir la Cèdula de Garantia Urbanística, que informa sobre les parcel·les susceptibles d’edificació mitjançant actuació aïllada, expressant la seua qualificació urbanística.

 

El seu termini màxim de vigència serà d’un any, dins del qual s’haurà de sol·licitar la llicència d’edificació.

 

Qui el pot sol·licitar?

El particular interessat en la informació.

 

Requisits:

  • Presentar instància de sol·licitud en Registre d’entrada, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat ”Documentació”.
  • Abonament de la taxa corresponent.

 

Quan sol·licitar-ho:

En qualsevol moment.

 

Documentació:

Instància de sol·licitud general, acompanyada de:

  1. Còpia del plànol on s’assenyalarà la parcel·la en qüestió.
  2. Còpia del justificant que acredite haver realitzat l’ingrés de la taxa.
  3. Acreditació de la propietat.
  4. Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al qual es refereix la sol·licitud.

 


Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

  • Abonament de les taxes.
  • Presentació de sol·licitud del interessat.

 

Informació complementària:

Cap.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

  • Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Llei Urbanística Valenciana, articule 200.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

Ningún.

 

Formularis: