Descripció:

Presentació d’una declaració responsable per part del promotor per a la posada en ús dels edificis de nova planta o dels quals han sigut objecte d’ampliació o rehabilitació integral, situats en terme municipal d’Oliva, una vegada acabades les obres, per a la seua posterior comprovació que les obres han sigut executades conforme al projecte al que es va atorgar llicència d’obres.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o propietaris, que hagen actuat com a promotors de les obres executades.

 

Requisits:

Les obres realitzades hauran d’ajustar-se al projecte que ha obtingut llicència, així com als condicionants que en la mateixa s’hagen establit. Les modificacions de projecte que suposen alteració de les condicions de la llicència, hauran d’haver sigut objecte de prèvia modificació de llicència.
Haurà d’aportar-se la documentació general indicada en aquestes instruccions, així com l’exigida amb caràcter específic en les condicions de la llicència d’edificació concedida.
Queda subjecta a la posterior inspecció de l’edifici i verificació de tots els requisits legals establits.

 

Quan sol·licitar-ho:

Amb anterioritat a la posada en ús de les obres executades.

 

Documentació:

Adjunteu fotocòpies amb les originals.

A) Documentació declaració responsable primera ocupació:

 1. Instància signada pel promotor o pel titular, en model normalitzat, amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.
 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant (D.N.I., o escriptura i C.I.F., en el supòsit de persona jurídica) o de la representació que ostente el mateix.
 3. Carta de pagament d’haver efectuat l’abonament a l’Ajuntament de les taxes corresponents.
 4. Certificat del final d’obra expedit pels tècnics directors de la mateixa i visat pels Col·legis professionals corresponents (documents originals).
 5. Acta de Recepció de les Obres (de conformitat amb els articles 20 i 34 de la Llei 3/2004, de 30 de juny LOFCE).
 6. Còpia acarada del Llibre de l’Edifici, degudament diligenciat.
 7. Projecte final d’obra que incloga certificat d’adequació del projecte autoritzat en la llicència d’obres amb les obres executades.
 8. Còpia del projecte final d’obra en format PDF/A signat digitalment.
 9. Declaració d’obra nova i escriptura de l’habitatge.
 10. Imprès 902 d’alta de “Declaració d’alteració de Béns de Naturalesa Urbana”.
 11. Certificats original de les companyies i entitats subministradores d’haver abonat els drets d’escomeses generals pel que aquests Serveis estaran a la disposició de ser contractats.
 12. Certificació de la Prefectura Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions que acredite el compliment de les obligacions en matèria d’infraestructures comunes de Telecomunicacions.
 13. Certificat d’aïllament acústic i documentació justificativa dels mesuraments d’aïllament acústic realitzades, realitzat per entitat col·laboradora en matèria de qualitat, de conformitat amb l’art. 34 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre i Disposició Transitòria 3ª del Decret 266/04 del Consell de la Generalitat Valenciana.
 14. Certificat final d’obra de la Instal·lació d’Energia Solar, i del compliment de la normativa PCT… INCOMPLET
 15. Original i fotocòpia o còpia acarada del contracte de manteniment de la instal·lació solar per un període mínim de tres anys.
 16. Certificat de resistència al foc dels diferents elements de l’obra, concorde al CTE-DB-SI visat pel Col·legi professional corresponent.
 17. Còpia del contracte de manteniment de la instal·lació activa contra incendis per empresa instal·ladora, la qual ha de presentar còpia compulsada d’inscripció en el Registre d’Instal·ladors Autoritzats. [Art. 10 RD 1492/1993].
 18. Hauran de presentar Certificat d’inspecció per un Organisme de Control Autoritzat (OCA) de cada ascensor instal·lat i del muntacàrreges de vehicles del Garatge, si ho hi haguera, [Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció].
 19. Original i fotocòpia o còpia acarada del certificat subscrit pel Tècnic Director de les Obres, de les característiques i la correcta instal·lació del grup de pressió.
 20. Document de Registre del certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis, d’acord amb l’Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport.
 21. Certificat emès per correus i telègrafs S.A.I., en compliment del RD 1829/1999, de 3 de desembre.
 22. Garatge: Certificació tècnica acreditativa, segons model municipal de Declaració Responsable Ambiental indicat en l’Annex I de l’Ordenança municipal reguladora de declaracions responsables de comunicacions ambientals, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d’establiments públics, que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la normativa aplicable.
 23. Auditoria Acústica exclusiva del garatge, concorde a l’indicat en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, i Decret 266/2004 que la desenvolupa, així com en l’article 18.4 de la vigent Ordenança municipal reguladora de l’emissió i recepció de sorolls i vibracions.
 24. Certificat de l’Agent Urbanitzador, en aquelles urbanitzacions que disposen de recepció provisional que acredite la correcta restitució dels elements que conformen la via pública.

 

B) En els casos d’edificacions existents:

Ja íntegrament o en alguna de les seues parts susceptibles d’ús individualitzat, que no disposaren amb anterioritat de la llicència municipal, i que no siga objecte d’expedient d’infracció urbanística en vigor, haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Instància signada pel promotor o pel titular, en model normalitzat, amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.
 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant (D.N.I., o escriptura i C.I.F., en el supòsit de persona jurídica) o de la representació que ostente el mateix.
 3. Document acreditatiu de la propietat (escriptura) o disposició de l’habitatge (contracte d’arrendament).
 4. Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles del període immediatament anterior al període a la data de la sol·licitud o si escau Alta IBI.
 5. En el supòsit d’edificació existent sense que tinguera llicència d’ocupació anterior i que precise l’obtenció de la mateixa, en virtut del previst en l’article 34 LOFCE, els propietaris hauran de sol·licitar-la a l’Ajuntament, adjuntant certificat del facultatiu competent visat pel corresponent Col·legi Professional que l’edifici, o si escau, la part del mateix susceptible d’ús individualitzat s’ajusta a les condicions per a l’ús al que es destina.
 6. Certificats original de les companyies i entitats subministradores d’haver abonat els drets d’escomeses generals pel que aquests Serveis estaran a la disposició de ser contractats.
 7. Carta de Pagament d’haver efectuat l’abonament a l’Ajuntament de les taxes corresponents.
 8. En sòl que no tinga la condició d’urbà o sense connexió a la xarxa de clavegueram, hauran d’aportar-se certificat de contractació i manteniment de la fossa sèptica.

 

C) En els casos de locals sense ús:

 1. DNI.
 2. Escriptura.
 3. Rebut IBI.
 4. Certificat Companyies subministradores. (La potència màxima a contractar serà de 3.450 w)
 5. Plànol fitat i a escala suficient de planta, alçat i secció del local.
 6. Carta de pagament d’haver efectuat l’abonament a l’Ajuntament de les taxes corresponents.

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació del document de declaració responsable.
Presentació del document de declaració responsable per a la primer ocupació, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “documentació a presentar”.

 

Informació complementària:

És recomanable formular consulta prèvia verbal o escrita, per a recaptar l’assessorament dels tècnics municipals quant a l’elaboració de la documentació tècnica i l’assessorament administratiu quant a la tramitació.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

Llei 5/2014 de 25 de juliol d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

Ningún.

 

Formularis: