Descripció:

Presentació d’una declaració responsable per part del Promotor per a la posada en ús d’un habitatge usat o preexistent.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o propietaris.

 

Requisits:

No s’admetrà Declaració Responsable de segona o posteriors ocupacions en aquelles edificacions, amb ús d’habitatge que tinguen expedient de protecció de la legalitat urbanística per infraccions qualificades com a greus i molt greus que, a la data de la Declaració Responsable, no hagen prescrit.

 

Quan sol·licitar-ho:

Amb anterioritat a l’ocupació de l’habitatge.

 

Documentació:

 1. Instància subscrita pel propietari, model normalitzat, amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament a què es refereix la sol·licitud.
 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant. (DNI, o escriptura i CIF, en el supòsit de persona jurídica) o de la representació que ostenta el mateix.
 3. Imprés de liquidació que acredita l’ingrés de les taxes corresponents, segons disposa la vigent ordenança fiscal.
 4. Qualsevol document que acredite la disposició de l’habitatge. (Còpia de l’escriptura de l’habitatge o, còpia del contracte de compravenda. Si el sol·licitant és inquilí o autoritzat haurà d’aportar fotocòpia del contracte d’arrendament o autorització relativa a l’ocupació de l’esmentat habitatge).
 5. Rebut de l’Impost de Béns Immobles del període immediatament anterior al període de la data de la sol·licitud.
 6. Últim rebut o certificat de les companyies de subministrament d’energia elèctrica o d’aigua potable, que acredite un anterior subministrament.
 7. Certificat, expedit per tècnic facultatiu competent, i visat pel Col·legi Professional, que l’habitatge compleix amb la normativa tècnica vigent d’habitabilitat i amb la Disposició addicional segona del Decret 151/2009, del Consell, que incloga la qualificació del sòl, la superfície de l’habitatge i que no es tracta d’una edificació de nova planta.
 8. En sòl que no tinga la condició d’urbà o sense connexió a la xarxa de clavegueram, s’haurà d’aportar certificat de contractació i manteniment de la fossa sèptica.

 


Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Presentació de sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació”
 • Abonament de la taxa corresponent.

 

Informació complementària:

Ninguna.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

 • Article 222.5º de la Llei 5/2014.
 • Articles 32 i 33 de la Llei 3/2004 de 30 de juny.
 • Condicions d’habitabilitat del Decret 151/2009 de 2 d’octubre.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

Ningún.

 

Formularis: