Descripció:

Es tramitaran com a Declaració Responsable aquelles obres i actes d’ús del sòl descrits en l’article 214 de la Llei 5/2014, subdividint-se, a l’efecte de la seua tramitació i documentació, en els següents tipus:

 

TIPUS I. Amb caràcter general. Obres menors regulades en l’article 340 de les Normes del Pla General:

Es consideraran obres menors aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposen alteració del volum ni superfície construïda original, ni alteració o modificació de l’ús objectiu de l’edificació ni afecten a l’estructura o a les condicions d’habitabilitat dels edificis i instal·lacions.

A títol merament enunciatiu es consideraran com a Obra Menor:

 1. El clos i tancament de les obres.
 2. Redistribució interior d’edificis, sense afectar a les condicions legals d’habitabilitat.
 3. Reparacions, sanejament i manteniment de façanes en edificis no inclosos en Catàlegs d’Interès Històric o Artístic, que supose una actuació puntual i localitzada.
 4. Reparacions de cobertes, sempre que no afecte a la configuració inicial i/o a l’estructura.
 5. Col·locació de portes i persianes en obertures.
 6. Col·locació de reixes.
 7. Reparació i substitució de canonades interiors i xarxes de serveis dels immobles.
 8. Closos de tancament de parcel·les.
 9. Col·locació de rètols i anuncis lluminosos únicament en façana.
 10. Neteja i endreçament de terrenys i solars.
 11. Canvi de finestrals, sense alteració de buits, per a adequació a la normativa vigent en matèria de salubritat, seguretat, ornat públic i eficiència energètica.

 

TIPUS II. La instal·lació d’esteses elèctriques, telefòniques o d’altres similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, solament en sòl urbà i sempre que no afecte el domini públic.

 

TIPUS III. Obres de modificació o reforma d’edificis que no afecten a l’estructura o a l’aspecte exterior i interior de les construccions, edificis i instal·lacions i que no suposen ampliació ni obra de nova planta.

 

TIPUS IV. Obres de mera reforma i reparació que no suposen alteració estructural ni afecte a elements catalogats o en tràmit de catalogació.

Obres de reparació i manteniment d’edificis que no requereixen col·locació de bastides en la via pública.

 

TIPUS V. La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d’acord amb el previst en la legislació vigent en matèria d’ordenació i qualitat de l’edificació, així com el segon i següents actes d’ocupació d’habitatges.

 

No cap la presentació de Declaració Responsable per als següents supòsits:

 1. Per a aquells actes que, segons l’article 217 de la Llei 5/2014, necessiten de llicència d’intervenció.
 2. Obres de reforma o reparació en edificis catalogats o en tràmit de catalogació.
 3. Obres o actuacions que afecten edificis del nucli vell amb algun tipus de nivell de protecció previst en les Normes del Pla General i que necessite d’aportació de Projecte Tècnic. Realització d’obres i instal·lacions en la via pública i/o terrenys de domini públic, amb independència de l’administració titular d’aquest domini públic.
 4. Actes d’ocupació temporal de la via pública
 5. La instal·lació de bastides singulars.
 6. Obres de reforma i reparació, de qualsevol entitat i classe, en edificis considerats com a subjectes al règim de “fora d’ordenació”, així com sobre aquells edificis o instal·lacions constitutius d’infracció urbanística i sobre els quals, segons la normativa urbanística aplicable, no ha prescrit aquesta infracció.
 7. Els actes d’ús i edificació que necessiten de la prèvia declaració d’Interés Comunitari a tenor del que es disposa en l’article 197 de la Llei 5/2014.
 8. Qualsevol obra o actuació sobre edificis o instal·lacions sobre les quals s’exerceix o s’haja sol·licitat l’exercici d’algun tipus d’activitat subjecta autorització ambiental integrada o llicència ambiental tal com es regula en la Llei 6/2014 de 25 de juliol.
 9. Aquelles obres i actuacions, de qualsevol classe i entitat que afecten a edificis o instal·lacions que pel seu emplaçament es requereix informe sectorial previ i vinculant d’algun òrgan administratiu, estatal, provincial o autonòmic.
 10. La realització d’obres que impliquen canvi d’ús, reforma o d’adaptació de locals per implantar activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments públics.

 

Per a l’aplicació del que es disposa en l’article 340 de les Normes del Pla General, pel que fa a tancament de parcel·les i article 213.1) de la Llei 5/2014, es considerarà:

 • Les obres de tancament i clos de solars i parcel·les en sòl urbà, amb urbanització consolidada, i amb regularització d’alineacions de les parcel·les de conformitat amb el vigent planejament, es tramitaran per Declaració Responsable.
 • Les obres de tancament i clos de finques i terrenys en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable programat i no programat quedaran subjectes a la prèvia obtenció de llicència d’obres, sempre que alguna porció perimetral de la finca d’enfront de vial o camí públic, llit públic i, en general, fite amb sòl de domini públic. En un altre cas se subjectaran al règim de Declaració Responsable i al que es disposa en el Codi Civil i ordenança reguladora del Medi Rural.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques o comunitats de béns o propietaris, que estiguen interessats en la realització d’una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal d’Oliva.

 

Requisits:

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos.

 

Quan sol·licitar-ho:

Amb anterioritat a la posada en ús de les obres executades.

 

Documentació:

I. Per a l’obtenció de llicència d’obres d’edificació de nova planta s’haurà de presentar en el Registre Municipal de l’Ajuntament la següent documentació:

 1. Instància subscrita pel promotor, en model normalitzat, en la qual s’indiquen les seues dades d’identificació, i els de els Tècnic/s Director/s de les obres acceptant l’adreça de les mateixes, en cas que no constara en el Projecte Tècnic, amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.
 2. Imprés de liquidació que acredite el pagament de les taxes i impostos corresponents. Aquest document, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’expedirà en les oficines d’Intervenció-Tresoreria.
 3. Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
 4. Projecte Bàsic (un exemplar en paper i un en suport informàtic) amb el següent contingut:
  • Memòria descriptiva i justificativa, amb indicació expressa de la seua adequació a l’entorn i del compliment de la normativa urbanística en vigor i altra normativa sectorial d’aplicació.
  • Pressupost de les obres dividit per capítols.
  • Plànol de situació referit a la cartografia del Pla General, a escales 1/5000 i 1/2000.
  • Plànol cadastral de la parcel·la.
  • Plànol d’emplaçament a escala 1/500, en format digital (dwg, shp, dgn…) georreferenciat en coordenades UTM ETRS89, fitant les fites de la parcel·la, les distàncies als edificis i/o punts de referència més pròxims i les cotes de nivell de la planta baixa i, si escau, en relació amb els espais lliures exteriors, carrers i finques adjacents.
  • Plànols fitats, a escala 1/100, de les plantes, alçats i seccions que definisquen l’edifici i la intervenció a realitzar, en format digital (dwg, shp, dgn…).
  • Si escau, i en format DWG, justificació gràfica de l’edificabilitat.
 5. En el cas d’obres per a la implantació d’una activitat no residencial, es presentarà el projecte tècnic de l’activitat, concorde a l’indicat en l’Ordenança municipal reguladora de declaracions responsables de comunicacions ambientals, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d’establiments públics.
 6. Annex: Memòria tècnica del garatge, (en cas de tenir mes de 100m2 de superfície), concorde a l’indicat en l’Article 8 de l’Ordenança municipal reguladora de declaracions responsables de comunicacions ambientals, declaracions responsables ambientals, llicències ambientals i declaracions responsables i autoritzacions d’establiments públics.
 7. Quan siga necessària la cessió de sòl destinat a viari públic es presentarà Escriptura Pública formalitzant la cessió lliure i gratuïta a l’Ajuntament.
 8. Projecte d’Instal·lació per a captació d’energia solar per a aigua calenta sanitària, d’acord amb el CTE DB-HE4
 9. Tota la documentació tècnica que acompanye a la sol·licitud, s’aportarà en paper i en format PDF/A signat digitalment.

 

II. Documentació a presentar en el Registre General Municipal una vegada atorgada la llicència i amb caràcter previ a l’inici de les obres:

 1. Projecte d’Execució digitalitzat, amb visat col·legial obligatori per a les obres que requereixen projecte, de conformitat amb el que es disposa en l’art.2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, que haurà d’ajustar-se al projecte presentat per a obtenir la llicència.
 2. Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut, Projecte d’infraestructures comunes de telecomunicació (ICT) subscrit per Tècnic competent i altres projectes complementaris que, si escau, es precisen per a executar les obres.
 3. Nomenament de l’adreça tècnica de l’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut.
 4. Projecte Tècnic Visat d’Infraestructura de les Telecomunicacions.
 5. Justificació del compliment del l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Emissió i Recepció de Soroll i Vibracions, mitjançant la inclusió de detalls constructius de l’aïllament dels elements de tancament exterior, dels elements que separen les sales de màquines amb altres zones i del primer forjat que separa l’ús residencial d’altres usos (índex d’aïllament acústic a soroll aeri exigit al forjat: 55 dB)
 6. Registre del certificat d’eficiència energètica del projecte en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis, d’acord amb l’Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport.
 7. Plànols de planta, alçat i seccions en format digital justificatius de la integració urbanística de les instal·lacions de Captació Solar per a aigua calenta sanitària i de climatització, indicant les canalitzacions verticals, els registres dels elements comuns de l’edifici i els espais per a situar les màquines exteriors.
 8. En el supòsit de ser necessària la utilització de grua-torre, s’adjuntarà Projecte d’Instal·lació; còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (amb la cobertura mínima legalment establida, que haurà d’estar vigent durant la seua estada en l’obra); Còpia de l’imprés del Servei Territorial d’Indústria i Seguretat Industrial de la Generalitat Valenciana, per a aparells elevadors i còpia del model 046 de la Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana. Una vegada instal·lada s’aportarà certificat acreditatiu de la seua correcta instal·lació i estat de conservació i funcionament.
 9. Documentació assenyalada en l’article 4.1 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
 10. Cas de produir-se modificacions pel que fa al projecte autoritzat, es farà constar en la sol·licitud i hauran de ser relacionades amb detall i de forma expressa pel Tècnic redactor en un annex de modificació del Projecte Tècnic anterior (memòria descriptiva, plans afectats i nou pressupost si procedís) i hauran de ser autoritzades per l’Òrgan Municipal competent amb caràcter previ a l’inici de les obres.
 11. A l’efecte de formalitzar l’acta de l’estat actual del paviment i de les voreres: fotografies numerades de l’estat del paviment afectat per l’entrada i eixida de vehicles: En cas de carrers per als vianants, s’inclourà un plànol indicant l’accés i ruta dels camions i el nombre de foto.
 12. La documentació tècnica s’aportarà en paper i en format PDF/A signat digitalment.

 

III. Per a l’obtenció de llicència d’obres de reforma, consolidació, restauració o rehabilitació i reestructuració en edificis existents, que alteren la configuració arquitectònica de l’edifici, el seu sistema estructural o requisits bàsics de l’edificació, es requerirà la presentació simultània de Projecte Bàsic i d’Execució, signat per Tècnic competent i visat aquest últim pel Col·legi Oficial corresponent, descriptiu de les obres a realitzar, amb justificació dels paràmetres urbanístics de l’edificació existent i de la qual es pretén executar.

 

IV. Quan l’obra implique una activitat no residencial, a la documentació requerida per a la llicència d’obres s’acompanyarà la preceptiva per a l’obtenció de llicència ambiental, la comunicació d’activitats innòcues o la declaració responsable ambiental, segons corresponga, assenyalada en els articles corresponents d’aquesta Ordenança.

 

V. Per a l’obtenció de llicència d’obres de demolició, es presentarà la següent documentació:

 1. Instància subscrita pel promotor, en model normalitzat, en la qual s’indiquen les seues dades identificatives i els de els Tècnic/s Director/s de les obres i que accepten l’adreça de les mateixes, amb expressió de la durada prevista, i amb indicació de la Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.
 2. Imprés de liquidació que acredite el pagament de les taxes i impostos corresponents. Aquest document s’expedirà en les oficines d’Intervenció-Tresoreria.
 3. Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
 4. Projecte tècnic, amb visat col·legial, adaptat a fi de l’obra.
 5. Pòlissa de responsabilitat civil de constructor, que cobrisca els possibles desperfectes i danys a béns públics i privats que puguen ocasionar-se amb motiu de la demolició.
 6. Els projectes de demolició que es presenten en edificis als quals recaiguen mitgeres d’edificis adjacents, portaran incorporat com a annex un estudi tècnic relatiu a les condicions de seguretat, estabilitat, salubritat i aïllament de l’edifici adjacent i, si escau, proposta de mesures cautelars que garantisquen la seua seguretat durant l’execució de les obres.
 7. El Projecte Tècnic contindrà la documentació assenyalada en l’article 4 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
 8. Nomenament de l’Arquitecte Tècnic i del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament identificats.
 9. Fotografies en color de tot l’edifici.
 10. A l’efecte de formalitzar l’acta de l’estat actual del paviment i de les voreres: fotografies numerades de l’estat del paviment afectat per l’entrada i eixida de vehicles: En cas de carrers per als vianants, s’inclourà un plànol indicant l’accés i ruta dels camions i el nombre de foto.
 11. La documentació tècnica s’aportarà en paper i en format PDF/A signat digitalment.

 

La documentació a presentar serà l’exigida en aquesta ordenança per al tipus d’obra i, si escau, d’activitat, que es tracte, encara que la seua autorització s’atorgarà en tot cas mitjançant llicència expressa.

A més de l’establit en l’apartat anterior, al costat de la sol·licitud haurà de presentar-se compromís del sol·licitant atorgat davant fedatari públic, d’erradicar l’ús amb les obres i instal·lacions autoritzades de forma provisional, quan l’Ajuntament li requerisca per a açò pel compliment de la condició o del termini expressats en la llicència, amb renúncia a qualsevol tipus d’indemnització. El compromís comprendrà així mateix el deure comunicar a l’Ajuntament la possible transmissió que realitze de la llicència en la qual constarà manifestació expressa del nou adquirent sobre el coneixement de les condicions en les quals es va atorgar la llicència i la subrogació en els compromisos i obligacions derivats de la mateixa.

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència per a obres menors.
 • Presentació sol·licitud de llicència per a obres menors, degudament emplenada, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació”.
 • Ingrés de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Una vegada col·locat la bastida haurà d’aportar-se certificat final de seguretat i estabilitat de la instal·lació subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent, i açò referit tant a l’obra com a l’afecció de la instal·lació als vianants i coses. Aquest certificat haurà de presentar-se dins del termini dels 7 dies següents a la finalització del muntatge, requisit aquest que condiciona l’eficàcia de la llicència concedida i impedeix en conseqüència la posada en ús de la bastida fins a la seua presentació davant l’Administració i acceptació per aquesta.

 

Informació complementària:

Ninguna.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

 • Normes urbanístiques del P.G.O.U.
 • Normes d’habitabilitat i dissenye HD/91.
 • Reglament electrotècnic per a baixa tensió, de 20 de setembre de 1973 i Instrucció complementària.
 • Normes Bàsiques de l’edificació per a instal·lacions d’aigua, Ordre del 9 de desembre de 1975.
 • Normes Bàsiques de l’Edificació NBE-CA/88 condicions acústiques dels edificis.
 • Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
 • Decret 67/2006, de 19 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

Ningún.

 

Formularis: