Què és el cadastre immobiliari?

El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la inscripció en el mateix és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat.

La descripció cadastral dels béns immobles inclou les seues característiques físiques, jurídiques i econòmiques, entre les quals es troben la seua localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.

A fi de garantir que les dades que s’inclouen en la descripció cadastral dels béns immobles concorden amb la realitat, la incorporació dels béns en el Cadastre Immobiliari així com la de les alteracions de les seues característiques, és obligatòria.

Usos de la informació cadastral

La finalitat originària del cadastre és de caràcter tributari, proporcionant la informació necessària per a la gestió, recaptació i control de diverses figures impositives per les Administracions estatal, autonòmica i local. A aquests efectes, el Cadastre facilita el cens de béns immobles, la seua titularitat, així com el valor cadastral que és un valor administratiu que correspon a cada immoble i que permet determinar la capacitat econòmica del seu titular.

Serveis que ofereix

A qualsevol ciutadà:

  • Consulta i certificació d’informació cadastral que no continga dades protegides
  • Localització de l’immoble, referència cadastral, superfície, ús o destinació, classe de cultiu o aprofitament, qualitat de la construcció o cartografia.

Només el titular cadastral i les persones o entitats degudament autoritzades podran accedir a la consulta i certificació les dades protegides, que són:

  • El nom, cognoms, raó social, codi d’identificació (NIF) i domicili dels que figuren inscrits en el Cadastre com a titulars.
  • El valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i, si escau, de la construcció, de cada immoble individualitzat.
  • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.

És necessària l’acreditació de la identitat (Document Nacional d’Identitat) o si és el cas, l’acreditació de la representació o l’autorització.

 

La informació cadastral es pot obtenir als següents punts:

Seu electrònica del cadastre

En la qual poden realitzar-se consultes, obtenir una certificació descriptiva i gràfica de l’immoble, o utilitzar el servidor de mapes gestionat per la Direcció General del Cadastre que proporciona informació sobre la cartografia cadastral.http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp

PIC “Punt d’Informació Cadastral” d’Oliva
Adreça: Avd. Valencia, 2 Baix.
Horari d´atenció al públic:
  De 8:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres.
Telèfon:  962 850 497 – Fax: 962 963 214
email: recaptacio@oliva.es

Oficina de Gestió Tributària i recaptació de l’Ajuntament d’Oliva
Adreça:  Avd. Valencia, 2 Baix.
Horari d´atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30.
Telèfon:  962 963 166  –  Fax:  962 963 214
email: recaptacio@oliva.es
Mes informació:  infotributos@oliva.es

Gerències territorials del Cadastre
Gerència Regional de València
Adreça: Cl. Roger de Lauria, 24-26. 46071 – València
Horari d´atenció al públic:  De 9 a 17:30 h. de dilluns a dijous, i de 9 a 14:00 h., els divendres. Horari d’estiu (16 de juny  a 15 de setembre) de 9 a 14:00 h.
Telèfon:  963 98 29 00 – Fax: 963 94 45 10
email: gerencia.valencia@catastro.minhap.es

Enllaços d’Interés