Descripció:

Procediment mitjançant el qual el titular/promotor presenta declaració responsable d’obertura per a poder obrir l’establiment públic (cinemes, teatres, sales de conferències, museus, gimnasos, *boleres, *ludoteques, casinos, *bingos, sales de festa, discoteques, pubs, restaurants, café, bar, cafeteries, saló-*lounge……..o algun dels previstos en l’Annex de la Llei 14/2010, d’Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana).

Qui ho pot sol·licitar?

El titular o prestador de l’activitat.

Requisits:

Haurà de sol·licitar-se una consulta d’ubicació prèvia per a la implantació d’establiment públic en els casos en què compte amb ambientació musical o es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (*ZAS, *Ruzafa, *Velluters, *Mercat…).

En cas de requerir-se obres prèvies, amb anterioritat a la presentació de la Declaració Responsable d’Obertura, hauran d’haver-se efectuat les mateixes d’acord amb la normativa en vigor, havent obtingut, segons el tipus d’obra a realitzar, la llicència corresponent o havent presentat la declaració responsable d’obres.

Documentació a presentar:

TOTS ELS CASOS

 • Fotocòpia del DNI de la persona declarant
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la Societat.
  • Si la persona sol·licitant forma part d’una Societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud.
 • Còpia del contracte constitutiu de la Comunitat de Béns
  • En el cas que les persones interessades estigueren constituïdes en Comunitat de Béns, còpia del contracte constitutiu de la dita Comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la Comunitat o els que ostenten la representació d’aquesta, sempre que acredite la dita representació
 • Certificat del tècnic director de l’execució del projecte de conformitat de les obres i instal·lacions amb el projecte
  • Certificat del tècnic director de l’execució del projecte, visat, si és procedent, acreditatiu de què les obres, si és el cas, i les instal·lacions són conformes al projecte presentat. Aquest certificat general també acreditarà el compliment dels apartats següents:
   • * Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari, segons la Secció SI-1 apt 4 i els seus Annexos SI del C-06 (Si en projecte justifiquen ignifugacions, pintures… Sol·licitar certificacions expedides per laboratoris acreditats sobre assajos segons Normes UNIX)
   • * Resistència al foc de l’estructura, segons la Secció SI-6 i els seus Annexos SI (Si en projecte justifiquen ignifugacions, pintures… Sol·licitar certificacions expedides per laboratoris acreditats sobre assajos segons Normes UNIX)
 • Certificat de l’Organisme de Certificació Administrativa (OCA)
  • Certificat de l’Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s’acredita el compliment dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l’obertura d’Establiments públics.
 • Certificat pel qual s’acredita el compliment dels requisits tècnics i administratius exigits
  • Alternativament al punt anterior, certificat emés per un tècnic o òrgan competent i visat, si és procedent, pel col·legi professional pel qual s’acredita el compliment dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l’obertura d’Establiments públics.
 • Esquema tècnic justificatiu
  • Esquema tècnic justificatiu exigit en l’Annex IV.2 de l’Ordenança Reguladora d’Obres d’edificació i activitat
 • Certificat acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions que incloga mesuraments
  • Certificat ajustat al que estableix l’article 42.2 de l’Ordenança municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, subscrit per tècnic competent i visat, si és el cas, acreditatiu de l’eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuades. El certificat haurà de ser realitzat per laboratoris acreditats (RD 1371/2007, pel qual s’aprova el document bàsic “DB-HR Protecció enfront del soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació) o ECMCA.
 • Declaració responsable normalitzada d’habilitació del tècnic
  • En el cas que el projecte/certificacions no es presente visats, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de l’autor i la resta d’intervinents en l’obra.
 • Pla d’Actuació davant d’Emergències
  • Pla d’Actuació davant d’Emergències, redactat i firmat per persona tècnica competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment, espectacle o activitat d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apt h) de la Llei 14/10 d’Espectacles Públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.
 • Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança
  • Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança, en els termes indicats en la Llei 14/2010 i d’acord amb el model de certificació establit en l’annex I del Decret 143/2015.
 • Còpia del resguard de l’ingrés de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
  • Còpia del resguard de l’ingrés de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres quan amb caràcter previ s’haja obtingut la corresponent llicència municipal d’obres (en el cas que l’obra s’haja produït per mitjà de declaració responsable d’obres, el resguard de l’ingrés ha d’haver-se presentat amb l’esmentada declaració d’obres)
 • Si és el cas, les altres documentacions/certificats assenyalats en els informes de control a posteriori sobre adequació a la normativa vigent del títol habilitant per a l’execució d’obres d’implantació de l’activitat
 • Si és el cas, còpia de la declaració d’impacte ambiental o de la resolució sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d’impacte ambiental, si l’activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental

CAS 1: EN EL CAS QUE NO S’HAGEN REALITZAT OBRES PRÈVIES:

 • Projecte tècnic d’Activitat
  • Projecte tècnic d’Activitat (1 còpia en paper i 2 en suport digital) que descriga les mesures correctores o de seguretat de les instal·lacions, redactat i firmat per tècnic competent ajustat al que estableix la normativa vigent.

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – OLIVA (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: