Descripció:

Les declaracions responsables són aquells documents pels quals un promotor manifesta, sota la seua exclusiva responsabilitat, que compleix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d’un dret, que posseeix la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el temps que dure aquest reconeixement o exercici. En la seua tramitació no es tindrà en compte, igual que succeeix amb les llicències, ni el dret de propietat ni drets de tercers, en virtut de l’establit en la legislació urbanística.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques o comunitats de béns o propietaris, que estiguen interessats en la realització d’una obra de les característiques indicades anteriorment en el terme municipal de València.

 

Requisits:

 • Presentar instància de sol·licitud en Registre d’entrada, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat ”Documentació”.
 • Abonament de la taxa corresponent.

 

Quan sol·licitar-ho:

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos abans de l’inici de les obres.

 

Documentació:

Amb caràcter general:

 1. Memòria descriptiva de les obres a realitzar.
 2. Pressupost desglossat i total (indicant detall de l’IVA).
 3. Plànol d’emplaçament.
 4. Document oficial en el qual conste referència cadastral de l’immoble.
 5. Justificant acreditatiu d’haver realitzat l’ingrés previ de la taxa corresponent, i autoliquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
 6. Referència Cadastral (20 dígits) de l’emplaçament al que es refereix la sol·licitud.

 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant:

 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la declaració responsable i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Presentació de la declaració responsable, degudament emplenada, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació”.

 

Informació complementària:

Ninguna.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

 • Normes urbanístiques del P.G.O.U.
 • Normes d’habitabilitat i dissenye HD/91.
 • Reglament electrotècnic per a baixa tensió, de 20 de setembre de 1973 i Instrucció complementària.
 • Normes Bàsiques de l’edificació per a instal·lacions d’aigua, Ordre del 9 de desembre de 1975.
 • Normes Bàsiques de l’Edificació NBE-CA/88 condicions acústiques dels edificis.
 • Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
 • Decret 67/2006, de 19 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

 

Formularis: