Descripció:

Procediment d’actuació comunicada per a l’ocupació de la via pública amb:

 1. Contenidor de recollida de residus procedents d’una obra.
 2. Bastida: S’entén per bastida tota armadura provisional alçada davant d’una façana per a facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets.
 3. Túnel de Protecció.
 4. Plataforma elevadora
 5. Clos d’Obra: Les zones en les quals es pretenga l’execució d’obres es delimitaran mitjançant uns closos de protecció que se situaran en límit amb la via pública, o, si escau, en la zona que ocupe l’obra, i açò en evitació dels possibles riscos que poguera comportar la col·locació de determinats elements o instal·lacions en el sòl o vol per a qualsevol usuari de la via pública, siguen vianants o tràfic rodat. El tancament podrà consistir en una tanca de taules, rajoles o elements prefabricats de suficient estabilitat, l’aspecte de la qual siga vistós, a la fi del qual podrà blanquejar-se o pintar-se, o bé en un clos d’aspecte més lleuger format per materials prefabricats o similar tipus malla, que hauran de ser coberts, si escau, amb la finalitat d’evitar que la pols o altres elements traspassen el clos.
 6. Marquesina de protecció
 7. Grua mòbil
 8. Grua torre: L’ocupació en vol de la via pública amb grues-torre estarà subjecta a la prèvia obtenció d’autorització municipal, i açò sense perjudici que l’interessat obtinga per part del Servei Territorial d’Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana o organisme que legalment li substituïsca, el pertinent permís per a la instal·lació i posada en funcionament de la grua, l’atorgament de la qual correspon al citat organisme.
 9. Càrrega i descàrrega ocasional
 10. Altres motius

 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, física o jurídica.

 

Requisits:

Petició dels interessats mitjançant escrit acompanyat de la documentació presentada en els terminis i mitjans legalment admesos.

 

Quan sol·licitar-ho:

 1. Contenidor: sempre abans de la col·locació del contenidor.
 2. Bastida: com a mínim un mes abans de la col·locació de la bastida.
 3. Clos d’Obra: com a mínim, un mes abans de la col·locació del clos.
 4. Grua torre: com a mínim un mes abans de la col·locació de la grua.
 5. Altres: amb anterioritat a la posada en ús de les infraestructures que ocuparan la via pública.

 

Documentació:

Per a la presentació de la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via publica es presentarà en el Registre Municipal de l’ajuntament:

 

A) En tots els casos:

 1. Instància firmada pel Promotor o pel titular, en model normalitzat, amb indicació de la referència cadastral (20 dígits) de l’ajuntament a què es refereix la sol·licitud.
 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant (DNI, o escriptura, i CIF, en el supòsit que ostente el mateix.
 3. Carta de pagament d’haver efectuat l’abonament a l’ajuntament de les taxes corresponents.
 4. Tres fotografies a color, clares i nítides, amb una grandària suficient que puga definir i representar l’estat de la via pública previ a l’ocupació temporal.

 

B) En els casos d’ocupació de via pública amb contenidor. Indicar emplaçament exacte i mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit de vianants i rodat.

 

C) En els casos d’OCUPACIÓ AMB BASTIDA.

 1. Amb caràcter general i per a les bastides l’altura de les quals des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada siga menor de 6 metres i/o la disposició d’elements horitzontals que salven vols superiors entre suports de menys de 8 metres:
  • Plànols acotats i a escala de la zona de la via publica a ocupar, detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
  • Marcat CE.
  • Informe emés i firmat per tècnic competent en què s’indique la seguretat I estabilitat del conjunt.
 2. Bastides a peu, volat i motoritzats, l’altura de les quals des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimentada siga major de metres i/o la disposició d’elements horitzontals que salven vols superiors entre suports siga de més de 8 metres i/o instal·lats a una distància entre el nivell de suport i del terreny siga de 24 metres.
  • Pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge o instruccions específiques.
  • Si es presenta el marcat CE, el pla podrà substituir-se per les instruccions del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que les operacions es realitzen de forma, condicions o circumstàncies no previstes en les dites instruccions.
 3. Bastides volades i motoritzades.

 

Indicació de la utilització de túnel de protecció en tot l’àmbit d’actuació dels treballs i adjuntar la documentació necessària.

 

D) En els casos de PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL.

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via publica a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 2. Certificat responsable de l’empresa en què s’indique de forma clara:
  • Classificació segons GRUP (A o B) i TIPUS (1, 2, 3).
  • Identificador del bastidor, model i fabricant.
  • Marcat CE.
  • Manual d’ús i revisions corresponents, actualitzades i en vigor.
  • Còpia de la pòlissa subscrita per a la màquina.

Identificació de l’operari manipulador en els treballs i certificat emés per l’organisme competent de l’autorització per al maneig d’aquest tipus de màquines.

 

E) En els casos d’accés i posicionament per mitjà de CORDES.

 1. Indicació de la utilització de túnel de protecció en tot l’àmbit d’actuació dels treballs.
 2. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 3. Certificat responsable de l’empresa en què s’indique de forma clara:
  • Homologació i marcat CE de les cordes i accessoris del sistema de treball.
  • Existència de dos CORDES amb subjecció independent, una com a mitjà de treball i una altra com a mitjà de seguretat emergència.
  • Plans adequats i adaptats per als corresponents treballs.
  • Equipament amb un mecanisme segur d’ascens i descens amb sistema de bloqueig automàtic.
  • Ferramentes i la resta d’accessoris a utilitzar subjectes a l’arnés, al seient o subjectes per altres mitjans adequats.
  • El personal haurà d’estar en possessió del certificat emés per organisme competent d’acord amb l’especialització dels treballs verticals.

 

F) En els casos de TÚNELS DE PROTECCIÓ:

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 2. Certificat d’estabilitat i seguretat del conjunt dels elements a emprar emés i firmat per tècnic competent.

 

G) En els casos de TANCA D’OBRA:

 

H) En els casos de MARQUESINA VOLADA DE PROTECCIÓ:

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 2. Certificat d’estabilitat i seguretat del conjunt dels elements a emprar emés i firmat per tècnic competent.

 

I) En els casos de GRUA MÒBIL:

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 2. Certificat responsable de l’empresa en què s’indique de forma clara:
 3. Tipus d’aparell elevador.
 4. Identificador del bastidor, model, fabricant i matrícula si és procedent.
 5. Marcat CE.
 6. Manual d’ús i revisions corresponents, actualitzades i en vigor.
 7. Còpia de la pòlissa subscrita per a la màquina.
 8. Identificació de l’operari manipulador en els treballs i certificat emés per organisme competent de l’autorització per al maneig d’aquest tipus de màquines.
 9. En els casos de GRUA TORRE:
 10. Còpia del projecte signat pel tècnic competent i visat pel Col·legi Professional.
 11. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants, indicant la superfície volada sobre la via pública.
 12. Còpia de la corresponent llicència urbanística per obres en què s’indique clarament la sol·licitud de la utilització d’aquest tipus d’aparells elevadors i la correcta presentació de la documentació necessària.
 13. Còpia de l’imprés del Servei Territorial d’Indústria i Seguretat Industrial de la Generalitat Valenciana, per a aparells elevadors.
 14. Còpia del model 046 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana.

 

K) En els casos de CÀRREGA I DESCÀRREGA OCASIONAL:

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants, indicant la superfície volada sobre la via pública.

 

L) Altres motius:

 1. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
 2. Qualsevol documentació que es considere necessària per a la correcta tramitació de la sol·licitud.

 

Informació complementària:

 1. Contenidor:
  • Amb caràcter general: Es col·locaran preferentment en les calçades, en les zones d’estacionament permés, de manera que no sobreïsquen d’aquesta zona, ni entorpisquen el trànsit de vehicles, i en cas que el carrer no complisca tals condicions, en les voreres, entre els escocells dels arbres, quan existisquen, i sempre que la vorera mesure com a mínim 3,00 metres. Així mateix, en aquells casos en què l’obra tinga autoritzat un clos per a la mateixa, el contenidor es col·locarà, preferentment, en la zona que quede fitada dins del clos.
  • En carrers sense zona d’estacionament permés i vorera inferior a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors enfront de l’immoble objecte de l’obra, per la qual cosa l’evacuació es realitzarà mitjançant saques normalitzades d’1 m3 de capacitat màxima o, si cap la possibilitat, amb instal·lació de contenidor en la cantonada o xamfrà més pròxim, sempre que existisca zona d’aparcament en el mateix.
  • En carrers per als vianants hauran de respectar-se les bandes lliures per als vianants segons estableix l’Ordenança d’Accessibilitat en el Mig Urbà del Municipi de València. Així mateix, haurà de mantenir-se lliure d’obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d’emergència i accés a la propietat de particulars.
  • En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona permesa més pròxima a l’emplaçament de l’obra que motive la seua col·locació.
  • Per raons de seguretat per al tràfic i sense perjudici de l’altra senyalització que en cada cas procedisca, tots els contenidors que se situen en calçades, qualsevol que siga l’ús d’aquestes hauran de disposar, en les seues parts més sortints, d’elements reflectors, amb una longitud mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que incrementen la seua visibilitat en les hores nocturnes.
  • En voreres i carrers per als vianants, així com en calçada si fóra necessari, tota la superfície en què es recolze o puga ser arrossegat el contenidor haurà de quedar protegida amb palustre de 10 mm d’espessor com a mínim, així com, en zones per als vianants, el recorregut dels vehicles de recollida dels contenidors.
  • Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials aconseguisquen l’embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la línia d’aparcament, quedant expressament prohibida l’ocupació parcial o total del carril de circulació.
  • En cap cas podran ser col·locats total o parcialment sobre les tapes d’accés de serveis públics, sobre boques d’incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual poguera ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
  • En finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se immediatament amb algun element de tancament que impedisca la producció de pols, l’eixida de materials o el dipòsit d’altres residus.
  • Els contenidors a instal·lar en via pública hauran de complir el preceptuat en la legislació vigent sobre protecció del medi ambient, transports i abocaments de terres i enderrocs.
 2. Bastida:
  • L’itinerari per als vianants protegit, tant pel que fa a les dimensions mínimes, com a la seua composició, protecció i senyalització, s’ajustarà a l’establit en l’article 27 de l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat en el Mig Urbà de València.
  • En cas de muntar marquesines volades sobre la calçada, aquestes hauran de tenir un gàlib mínim de 4’50 metres.
  • Si la bastida envaeix calçada o, encara quedant sobre la vorera, es troba a menys de 30 cm d’aquella, haurà de senyalitzar-se amb barreres de seguretat tipus bionda o similars, perfectament abalisades.
  • Tots els elements estructurals, auxiliars o de protecció hauran de tenir la suficient capacitat mecànica per a resistir els esforços als quals poden estar sotmesos.
  • Només seran autoritzables aquelles instal·lacions de bastides, en la via pública, que compten amb xarxes de protecció o altres sistemes, que tant horitzontal com verticalment, impedisquen que cap objecte, eina o material puguen caure o projectar-se a la via pública.
  • En cap cas la instal·lació de la bastida dificultarà la visibilitat de la senyalització de tràfic en general, tals com els semàfors, plaques i senyals informatius, ni s’impedirà l’accés a elements de control del propi tràfic, tals com a armaris, reguladors, detectors o als mateixos semàfors.
  • Les xarxes de protecció no hauran d’oferir resistència al vent, perquè no generen esforços estructurals no previstos en el disseny i muntatge de la bastida.
 3. Clos d’Obra:
  • L’espai màxim que podrà ocupar-se amb la tanca de protecció estarà en proporció amb l’amplària de la vorera del carrer, sense que en cap cas puga abastar més de 3 metres explicats des de la línia de la façana, ni depassar els dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure d’obstacles inferior a 1,20 metres.
  • En aquells casos en què l’amplària de la vorera no permeta deixar espai lliure d’1,20 metres, podrà excepcionalment autoritzar-se la instal·lació de tanca sota les condicions de garantia que determinen els Serveis Tècnics Municipals. En aquests supòsits i en tots aquells que els Serveis Tècnics Municipals ho estimen raonadament oportú, solament es permetrà l’establiment de tanques fins a la realització del forjat de la planta baixa, en el moment de la qual seran substituïdes per un pont volat o pas cobert.
  • En cap cas es permetrà que les vies públiques es vegen afectades per la instal·lació d’elements auxiliars per a l’execució d’una obra, tals com a corrioles, tubs d’evacuació d’enderrocs, muntacàrregues, etc., que no es troben en el perímetre del clos de protecció de la mateixa.
  • En qualsevol dels closos de protecció d’obres haurà de garantir-se un sistema de fixació que permeta assegurar l’estabilitat i seguretat del mateix. En el cas d’ocupar calçada hauran de quedar perfectament abalisats.
  • En cap cas, la instal·lació del clos dificultarà la visibilitat de la senyalització de tràfic en general, tals com els semàfors, plaques i senyals informatius, ni impedirà l’accés a elements de control del propi tràfic, tals com a armaris, reguladors, detectors o als mateixos semàfors.
  • Cas d’haver de realitzar ancoratges en la via pública haurà de sol·licitar-se a les companyies de serveis públics i a l’Ajuntament els serveis existents en el subsòl a fi de no produir cap avaria dels mateixos.
  • Una vegada retirat el clos d’obra es reposarà el paviment afectat en la via pública en anàlogues condicions a les quals es trobava abans de la instal·lació del mateix.

 

Organisme responsable:

Departament d’Urbanisme.

 

Legislació:

 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de València.
 • Decret 39/2004 de supressió de barreres arquitectòniques.
 • Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
 • Decret 67/2006, de 19 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana.
 • Decret 39/2004 de supressió de barreres arquitectòniques.
 • Reial decret 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres.
 • Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

 

On dirigir-se:

Preferiblement en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat en l’Edifici de l’Ajuntament, en Pl. Ajuntament, 1 Planta Baixa.

 

Tràmits relacionats:

 

Formularis: