Descripció:

Orientació per a la tramitació de les Obres segons la seua naturalesa i complexitat.

 

La realització de qualsevol tipus d’obra o actuació urbanística en el terme municipal d’Oliva haurà de ser posada en coneixement de l’Ajuntament, per a obtenir, si escau, la corresponent autorització.

 

Nota Important:
Si vosté necessita realitzar una obra de condicionament per a la implantació/obertura d’una activitat, ha d’optar pel procediment conjunt para Obra + Activitat que corresponga al seu cas particular. Açò és necessari perquè no es produïsquen obres que puguen ser incompatibles amb la implantació posterior de l’Activitat.

 

En funció de la complexitat de l’obra o actuació urbanística que es tracte, haurà d’acollir-se a un dels següents tipus de tramitació:

 

A) Obres tramitades per Comunicació Prèvia

Estaran subjectes a la presentació d’una comunicació prèvia les obres que se citen a continuació, i que han de complir les següents condicions:

 • No suposaran alteració estructural.
 • No afectaran a la façana de l’edifici.
 • No es realitzaran en elements catalogats ni en tràmit de catalogació.

 

Suposats:

 1. A l’interior d’habitatges:
  • CUINA:
   1. Substitució de revestiments (paviments, enrajolats, falsos sostres).
   2. Substitució de mobles de cuina si requereixen obra.
   3. Lampisteria.
   4. Instal·lació elèctrica.
  • BANYS I CONDÍCIES
   1. Substitució de revestiments (paviments, enrajolats, falsos sostres).
   2. Substitució de sanitaris si requereixen obra.
   3. Reparació o millora d’instal·lacions elèctriques.
   4. Lampisteria.
  • RESTA D’HABITATGE:
   1. Escantells.
   2. Arrebossats i pintures.
   3. Substitució de paviments sense superposició dels mateixos ni increment de càrregues.
   4. Fusteria interior.
   5. Falsos sostres.
 2. En vestíbuls i escales comunitàries:
  1. Substitució de paviments.
  2. Alicatats
  3. Manteniment d’instal·lacions ja existents.

 

Actualment, en l’Ordenança d’Obres d’Edificació i Activitats no està contemplada l’autorització d’obres mitjançant Comunicació Prèvia quan es realitzen per a la implantació d’una Activitat ni tampoc per a obres en Activitats ja implantades.

 

B) Obres tramitades per declaració responsable

No cap la realització d’actuacions en edificis catalogats, o en tràmit de catalogació, a través del procediment de Declaració Responsable, havent de tramitar-se a través de llicència.

 

Distingirem les Obres tramitades per Declaració responsable de TIPUS OBRA MAJOR i les de TIPUS OBRA MENOR.

 

Classificarem com a Obres tramitades per Declaració Responsable “de TIPUS OBRA MAJOR” a les següents:

 • Reforma d’edificis existents que suposen reestructuració o modificació d’elements arquitectònics o comuns d’un immoble, incloent-hi la modificació del nombre d’habitatges o locals que van ser autoritzats per la llicència de l’edifici. Sense suposar substitució o reposició d’elements estructurals. No podran minvar les condicions d’habitabilitat o seguretat en l’edifici o instal·lació.
 • L’aixecament de murs de fàbrica no estructurals i closos permesos en els casos i sota les condicions estètiques que exigisquen les Ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l’entorn. Mitjançant aquest procediment no es podran ocupar terrenys de domini públic, per a açò haurà de sol·licitar-se llicència, prèvia obtenció de l’autorització o concessió de domini públic per part de l’ens titular del mateix.
 • Instal·lació d’hivernacles, sempre que no siguen objecte d’instrument ambiental i no es troben en sòl no urbanitzable amb algun tipus de protecció.
 • L’execució d’obres o instal·lacions que afecten al subsòl de terrenys de domini privat, sempre que no tinguen una entitat equiparable a les obres de nova planta o d’ampliació, no impliquen substitució o reposició d’elements estructurals, ni afecten a elements catalogats o en tràmit de catalogació.
 • Les obres de condicionament d’espais privats sense afecció a la via pública i les seues infraestructures, lliure de vistes des de la via pública, i sempre que no suposen substitució o reposició d’elements estructurals ni afecten a edificis catalogats o en tràmit de catalogació.

Procediment per a Obres classificades com a “Declaració Responsable “Tipus Obra Major””

Classificarem com a obres tramitades per declaració responsable “de TIPUS OBRA MENOR” a les següents:

 • En façanes i cobertes en edificis no catalogats: reparació de danys no estructurals; reposició d’elements compositius; esquerdejats, revocs, arrebossats i estucats; neteja i pintura; serralleria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; retejat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines. En tant no requerisquen la instal·lació de bastides.
 • A l’interior dels edificis, actuacions de menys entitat constructiva que les de tipus I: reparació de danys no estructurals; condicionament i redistribució d’elements privatius i/o comuns, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d’accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, seguretat contra incendis, entre altres; obres que no incidisquen sobre l’exercici de l’activitat preexistent, o no modifiquen els termes o condicions en què es va autoritzar la mateixa en la corresponent llicència o comunicació. No es podrà modificar el nombre d’habitatges o locals que van ser autoritzats per la llicència de l’edifici.
 • En general: sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat; tastos i assajos no destructius per a determinar les capacitats físiques i mecàniques de les edificacions existents, sempre sota direcció facultativa competent; tasques prèvies i preparació de solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) objecte d’edificació.

Procediment per a Obres classificades com a “Declaració Responsable “Tipus Obra Menor””

C) Obres tramitades necessàriament pel procediment de “Llicència”.

Distingirem les Obres tramitades pel procediment de Llicència de TIPUS OBRA MAJOR i les de TIPUS OBRA MENOR.

Classificarem com a obres tramitades pel procediment de Llicència de “TIPUS OBRA MAJOR” a les següents:

 1. Les obres de construcció, edificació i implantació d’instal·lacions de nova planta.
 2. Les obres d’ampliació de tota classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.
 3. Les obres de modificació, rehabilitació o reforma que suposen substitució o reposició d’elements estructurals, o canvi d’ús de l’edifici o de part del mateix, igualment, la instal·lació d’estructures estabilitzadores de façanes quan es duguen a terme demolicions parcials que requerisquen la sustentació temporal de les parts de l’edifici que hagen de mantenir-se en peus.
 4. Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.
 5. La demolició de les construccions.
 6. La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, quan siga exigible segons la Llei 3/2004, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació, o legislació que la substituïsca.
 7. Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits legals d’innecessarietat de llicència, tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable.
 8. La modificació de l’ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l’ús del vol sobre els mateixos.
 9. Els actes d’intervenció sobre edificis o elements catalogats o en tràmit de catalogació, qualsevol que siga l’abast de l’obra, observant a més l’establit en el punt 2.b del present article.
 10. Els desmuntes, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen l’imprescindible per a la pràctica ordinària de labors agrícoles.
 11. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 12. L’acumulació d’abocaments i el dipòsit de materials alie a les característiques pròpies del paisatge natural, excepte l’apilament de materials necessaris per a la realització d’obres ja autoritzades per una altra llicència.
 13. L’aixecament de murs de fàbrica estructurals, sota les condicions estètiques que exigisquen les Ordenances dels plans, reguladores de la seua harmonia amb l’entorn.
 14. L’obertura o alteració de camins, així com la seua modificació o pavimentació.
 15. La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes i instal·lacions similars, provisionals o permanents.
 16. La instal·lació d’hivernacles en sòl no urbanitzable protegit.
 17. L’execució d’obres i instal·lacions que afecten al subsòl de terrenys de domini públic, sense perjudici de la prèvia autorització o concessió demanial que siga pertinent atorgar, i les que afecten al subsòl de terrenys de domini privat quan tinguen una entitat equiparable a les obres de nova planta o d’ampliació, impliquen substitució o reposició d’elements estructurals, o afecten a elements catalogats o en tràmit de catalogació.
 18. La instal·lació d’antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe en edificis catalogats o en tràmit de catalogació, així com les situades en sòl no urbà amb algun grau de protecció, que es regularan per l’Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicacions que utilitzen l’espai radioelèctric, o norma que ho substituïsca.
 19. La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten a la configuració del territori.
 20. Les tales i abatiment d’arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arboreda o parc, a excepció de les autoritzades en sòl no urbanitzable pels òrgans competents en matèria agrària o forestal.

Procediment para Llicència “Tipus Obra Major”

Classificarem com a obres tramitades pel procediment de Llicència de “TIPUS OBRA MENOR” a les següents:

 1. La instal·lació de bastides, excepte estructures estabilitzadores, així com la realització de qualssevol obres que requerisquen la instal·lació dels mateixos. L’autorització s’entendrà inclosa en la pròpia llicència d’obres, tramitant-se ambdues peticions conjuntament.
 2. Les intervencions en les façanes i cobertes d’edificis protegits, inclosa la reparació de danys no estructurals; reposició d’elements compositius; esquerdejats, revocs, arrebossats i estucats; neteja i pintura; serralleria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; retejat; impermeabilitzacions; motlures, cornises, impostes; volades; marquesines.

Procediment para Llicencia “Tipus Obra Menor”

Queden també sotmeses a llicència les intervencions en façanes d’edificis que es troben a l’entorn de Béns d’Interés Cultural (BIC) o de Monuments de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric declarat com Bé d’Interés Cultural, o en un Nucli Històric Tradicional declarat com Bé de Rellevància Local.